Boekingsvoorwaarden van dominicaanserepubliekvakantie

1. Inleiding

dominicaanserepubliekvakantie is een handelsnaam van dominicaanserepubliekvakantie, gevestigd te Amsterdam aan De Boelelaan 771 (1082 RT). Voor meer informatie over onze organisatie kunt u op deze site terecht bij over ons. Ons bedrijf, dominicaanserepubliekvakantie, is deelnemer aan de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR nr. 3001) (www.sgr.nl), lid van het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR nr. 4897) (www.anvr.nl).

Ons zusterbedrijf Airticket.nl (Avontuur Reizen BV) is IATA-geaccrediteerd, wat betekent dat zij als reisagent namens vliegmaatschappijen vliegtickets mogen uitgeven ( www.iata.nl).

2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden een aantal definities gehanteerd. U kunt deze herkennen aan een hoofdletter. De volgende definities kunt u tegen komen:

Reiziger: De natuurlijke persoon met wie dominicaanserepubliekvakantie een Reisovereenkomst sluit (hij ook te lezen als zij).

Reisovereenkomst: De overeenkomst zoals benoemd in artikelen 7:500 t/m 7:513 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

3. Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen dominicaanserepubliekvakantie en de Reiziger betreffende de ten behoeve van de Reiziger gesloten Reisovereenkomst.

3.2 Wijzigingen in deze voorwaarden moeten door dominicaanserepubliekvakantie uitdrukkelijk en schriftelijk worden bevestigd.

3.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de gesloten Reisovereenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en de Reisovereenkomst van toepassing. De Reiziger en dominicaanserepubliekvakantie zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

4. Offertes, totstandkoming en duur van de overeenkomst

4.1 Offertes zijn te allen tijde herroepbaar vanwege gewijzigde beschikbaarheid en andere externe oorzaken.

4.2 Prijzen in offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders staat aangegeven.

4.3 Fouten en vergissingen op de website van dominicaanserepubliekvakantie of andere (schriftelijke) informatiedragers van dominicaanserepubliekvakantie zoals brochures of de nieuwsbrief, kunnen dominicaanserepubliekvakantie niet binden.

4.4 De aangeboden prijs en inhoud van een offerte zijn slechts geldig op basis van beschikbaarheid en onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen bij dienstverlenende partners (luchtvaartmaatschappijen, accommodaties, duikcentra ed.).

4.5 Indien tijdens het boeken blijkt dat er geen beschikbaarheid meer is, zal dominicaanserepubliekvakantie haar uiterste best doen een alternatieve en minimaal gelijkwaardige accommodatie te boeken. Dit uiteraard in goed overleg met de Reiziger.

4.6 Een Reisovereenkomst tussen dominicaanserepubliekvakantie en de Reiziger komt tot stand na aanvaarding van een offerte (telefonisch of per e-mail) of na een definitieve boeking via de website van dominicaanserepubliekvakantie.

4.7 Eventuele diensten, lokale excursies, extra duiken ed. maken alleen deel uit van de Reisovereenkomst indien deze uitdrukkelijk in de schriftelijke bevestiging (boeking) zijn opgenomen. Een verwijzing naar de mogelijkheid deze zaken ter plekke af te nemen, geldt niet als dusdanig.

5. Lastminute / Hoogseizoen boekingen

5.1 Indien u binnen 5 werkdagen voor vertrek boekt, dient u van onzer zijde een telefonische bevestiging te ontvangen voor uw boeking definitief is.

5.2 Tijdens het hoogseizoen en in het geval van lastminute boekingen betreft het veelal de allerlaatste stoelen/accommodaties. Om die reden kunnen wij u geen garantie geven dat deze nog beschikbaar zijn op het moment van boeken. Wij zullen onze uiterste best doen om uw geboekte reis voor u vast te leggen, en deze is pas definitief op het moment dat u dit van ons telefonisch bevestigd hebt gekregen.

5.3 Boekt u in een weekeinde (vanaf vrijdag 17:30 uur) een reis met vertrek dezelfde of de volgende dag, dan kunnen wij uw boeking helaas niet verwerken. Dit mede omdat bepaalde touroperators niet beschikbaar zijn in het weekeinde.

5.4 In het geval van een lastminute boeking, dat wil zeggen: indien u boekt binnen één week voor vertrek, dient u de betaling d.m.v. een spoedoverboeking vóór 16:00 uur dezelfde dag aan ons over te maken.
Indien u beschikt over internetbankieren, is het eveneens mogelijk om de betaling d.m.v. een reguliere overboeking aan ons over te maken, mits u dit voor 11:50 uur dezelfde dag doet. Uitzondering op hierboven beschreven mogelijkheden: indien u het bedrag via internetbankieren over wil maken vanaf een Rabo-rekening (naar onze Rabo-rekening) of ING-rekening (naar onze ING-rekening), kunt u dit tot 17:00 uur dezelfde dag doen. Wij verzoeken u om ons hiervan per e-mail (info@dominicaanserepubliekvakantie) een bewijs te doen toekomen.

6. Duiken

De duiken die u afneemt via dominicaanserepubliekvakantie worden allen aangeboden inclusief fles/lood/lucht maar exclusief duikuitrusting en nitrox, tenzij expliciet anders vermeld. Alle duiken betreffen kantduiken, tenzij anders vermeld. Duikpakketten zijn samengesteld voor gebrevetteerde duikers. Indien u nog niet in het bezit bent van een duikbrevet, kunt u kiezen voor een leren duiken pakket of los een duikcursus (al dan niet op locatie) bij ons af nemen. Afhankelijk van de eisen van de verschillende duikcentra wordt de Reiziger verzocht om voorafgaand aan zijn reis of ter plaatse een medische verklaring naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

7. Niet Inbegrepen

Bij de reissom zijn volgende zaken niet inbegrepen (tenzij expliciet anders vermeld):

- Uitreisbelastingen, visumkosten, maaltijden, duikvergunningen, brevetkosten, lesboeken, marine park fees, huurkosten voor duikuitrustingen, bagagetoeslagen (luchtvaartmaatschappijen), fooien, uitgaven van persoonlijke aard, eventuele gidsdiensten, reisverzekering, annuleringsverzekering, duikverzekering (i.v.m. Deco Chamber), vaccinaties ed..

- Havengelden en eventuele brandstoftoeslagen bij Liveaboards. Deze dienen (tenzij anders vermeld) aan boord te worden voldaan.

- Tenzij anders vermeld zijn de getoonde reissommen per persoon op basis van een gedeelde 2-persoonskamer. Soms is het mogelijk om een 3-persoonskamer te boeken. Een 3-persoonskamer is bijna altijd gebaseerd op een 2-persoonskamer met een extra bed. Het gaat hier veelal om een eenvoudig bed/matras dat bijgeplaatst wordt en niet altijd van dezelfde kwaliteit is als het hoofdbed. Indien beschikbaar kan een 1-persoonskamer worden geboekt, veelal tegen een toeslag.

8. Informatie door de Reiziger

8.1 De Reiziger verstrekt tijdig voor het sluiten van de Reisovereenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde Reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de Reisovereenkomst. Daartoe behoren in ieder geval zijn mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).

8.2 De Reiziger vermeldt bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand alsmede omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep Reizigers.

8.3 Indien de Reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat deze Reiziger(s) door of namens dominicaanserepubliekvakantie van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan de Reiziger in rekening gebracht.

9. Reisdocumenten

9.1 De Reiziger blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het bij vertrek, tijdens de reis en terugreis in bezit hebben van alle reisdocumenten en benodigde papieren.

9.2 In het geval de Reiziger de reisbescheiden vijf werkdagen voor aanvang van de reis nog niet in zijn bezit heeft, kan hij navraag doen bij dominicaanserepubliekvakantie.

9.3 Voor passagiers die geen Nederlandse nationaliteit bezitten, gelden mogelijk afwijkende voorwaarden. dominicaanserepubliekvakantie adviseert deze Reizigers dit tijdig uit te zoeken. dominicaanserepubliekvakantie adviseert alle Reizigers om noodzakelijke reisdocumenten en/of visum tijdig aan te vragen. U kunt hiervoor contact opnemen met de betreffende ambassade/consulaat.

9.4 Indien de reis geen doorgang kan vinden omdat de Reiziger bij vertrek niet over de noodzakelijke documenten beschikt, geldt dit als annulering door de Reiziger vanwege een aan hem toe te rekenen omstandigheid.

10. Betaling 10.1 De hoogte en betaaltermijn van de aanbetaling van een geboekte reis is gebaseerd op het reisprogramma en zal altijd gecommuniceerd worden met de Reiziger. 

10.2 De restbetaling moet plaatsvinden vóór de vervaldatum zoals vermeld in de factuur.

10.3 De Reiziger die niet op het door dominicaanserepubliekvakantie vermelde tijdstip aan zijn financiële verplichting heeft voldaan is van rechtswege in verzuim.

10.4 Indien (tijdige) betaling uitblijft, wordt de Reiziger aangemaand door dominicaanserepubliekvakantie en wordt hem een termijn gesteld van 10 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als betaling ook dan uitblijft wordt de Reisovereenkomst geacht te zijn geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden worden met de annuleringsgelden verrekend. Over het eventueel te weinig betaalde ontvangt de Reiziger een factuur.

10.5 De Reiziger die niet tijdig heeft betaald is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten van lid 6.

10.6 De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een reissom tot ‚¬2.500,-; 10% over de daarop volgende ‚¬2.500; 5% over de volgende ‚¬5.000,- en 1% over het meerdere. dominicaanserepubliekvakantie kan ten voordele van de Reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.

11. Wijzigingen, annulering en kosten

11.1 De Reiziger kan de Reisovereenkomst opzeggen. Doet hij dat dan brengt dominicaanserepubliekvakantie annuleringskosten in rekening, deze dienen om de schade ten gevolge van de opzegging te vergoeden. De annuleringskosten bedragen maximaal eenmaal de totale reissom.

11.2 dominicaanserepubliekvakantie berekent de hoogte van de annuleringskosten op basis van het programma van de geboekte reis. De hoogte van de annuleringskosten is tevens afhankelijk van het tijdstip van opzegging en de annuleringsvoorwaarden van de leveranciers.

11.3 De Reiziger die de Reisovereenkomst opzegt, is gehouden deze annuleringskosten te voldoen.

11.4 De Reiziger kan zowel om medische als om andere redenen dominicaanserepubliekvakantie verzoeken om de Reisovereenkomst te wijzigen. dominicaanserepubliekvakantie is niet verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te geven, doch als zij dat doet is de Reiziger verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.


12. Wijzigingen door dominicaanserepubliekvakantie

12.1 dominicaanserepubliekvakantie is gerechtigd om een gesloten Reisovereenkomst op wezenlijke onderdelen te wijzigen wegens gewichtige, aan de Reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de oorspronkelijk geplande reis geen doorgang kan vinden vanwege omstandigheden die dominicaanserepubliekvakantie niet onder controle heeft.

12.2 De Reiziger kan de wijziging afwijzen. dominicaanserepubliekvakantie kan in dit geval de Reisovereenkomst opzeggen. De Reiziger heeft in dit geval recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of een evenredig deel daarvan indien de reis reeds ten dele is genoten.

12.3 dominicaanserepubliekvakantie is tevens gerechtigd, in het geval relevante omstandigheden daar aanleiding toe geven en onder onverwijld bericht aan de Reiziger, tot wijziging van de Reisovereenkomst op ondergeschikte onderdelen. De Reiziger kan die wijziging op ondergeschikte onderdelen slechts afwijzen indien die wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

12.4 dominicaanserepubliekvakantie is verplicht de Reiziger te informeren over een wijziging in de vertrektijd. Als het gaat om de terugreis van Reizigers die uitsluitend hebben geboekt voor vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is, zal dominicaanserepubliekvakantie zich in redelijkheid inspannen om hen te informeren over deze wijziging. De Reiziger dient zelf kort voor vertrek de vluchttijden te controleren. Dit kan via de luchtvaartmaatschappij of bij de reisleiding.

13. Herroeping/Opzegging door dominicaanserepubliekvakantie

13.1 dominicaanserepubliekvakantie is gerechtigd om een gesloten Reisovereenkomst op te zeggen wegens gewichtige, aan de Reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden.

13.2 dominicaanserepubliekvakantie kan genoodzaakt zijn een Reisovereenkomst op te zeggen bij deelname door onvoldoende Reizigers. Voor zover dominicaanserepubliekvakantie zich dat recht wenst voor te behouden, zal dominicaanserepubliekvakantie daarvan in de Reisovereenkomst melding maken, met vermelding van het vereiste minimum aantal deelnemers en de uiterste termijn van het bericht van de opzegging aan de Reiziger.

13.3 dominicaanserepubliekvakantie kan genoodzaakt zijn een Reisovereenkomst op te zeggen wegens overlast van de Reiziger. Eventuele kosten komen in dat geval voor rekening van de Reiziger.

13.4 In geval van overmacht kan dominicaanserepubliekvakantie zich genoodzaakt zien om een reeds gesloten Reisovereenkomst op te zeggen. Daarbij geldt als overmacht elke abnormale en onvoorziene omstandigheid die de reis of de voortgang daarvan praktisch onmogelijk maakt, naar objectieve maatstaven zeer belemmert, en/of gevaar voor de Reiziger met zich mee brengt, ontstaan onafhankelijk van de wil van dominicaanserepubliekvakantie en waarvan de gevolgen ondanks alle redelijk door dominicaanserepubliekvakantie getroffen voorzorgsmaatregelen niet konden worden voorkomen. Voorbeelden zijn oorlog, natuurrampen, een negatief reisadvies of een dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds.

13.5 dominicaanserepubliekvakantie is gehouden om bij een opzegging als bedoeld in onderdeel 2 of 4 aan de Reiziger een andere reis van gelijke kwaliteit aan te bieden. Indien de Reiziger dat aanbod niet aanvaardt, heeft hij recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom. Als de reis reeds ten dele is genoten: van een evenredig deel daarvan.

14. Klachten

14.1 Klachten over de uitvoering van de Reisovereenkomst dienen ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing gezocht kan worden. Daarvoor moet de Reiziger zich in onderstaande volgorde melden bij:

1. De betrokken dienstverlener;

2. De reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is;

3. De reisorganisator.

14.2 Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, worden gemeld bij dominicaanserepubliekvakantie.

14.3 Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt dominicaanserepubliekvakantie voor de mogelijkheid deze in de vorm van een klacht te laten registreren (klachtrapportage).

14.4 dominicaanserepubliekvakantie zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.

14.5 Indien de Reiziger niet aan de meldingsplicht en de registratie van de klacht op de door dominicaanserepubliekvakantie aangegeven wijze heeft voldaan en de dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding (gedeeltelijk) komen te vervallen.

14.6 Als een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze worden ingediend. Indien beschikbaar voegt de Reiziger een kopie van het klachtrapport daarbij.

14.7 Als de klacht de totstandkoming van een Reisovereenkomst betreft dient deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na kennisname door de Reiziger van feiten waarop de klacht betrekking heeft bij dominicaanserepubliekvakantie te worden ingediend.

14.8 Indien de Reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze niet in behandeling genomen, tenzij de Reiziger redelijkerwijs geen verwijt treft.

14.9 dominicaanserepubliekvakantie zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven.

14.10 Indien de Reiziger een klacht heeft over de luchtvervoerder, is hij steeds verplicht die klacht onverwijld aan de luchtvervoerder zelf te melden en op schrift te stellen.

14.11 Ook voor de verdere afwikkeling van die klacht bij de luchtvervoerder draagt de Reiziger verantwoordelijkheid.

14.12 dominicaanserepubliekvakantie zal de Reiziger daarbij behulpzaam zijn met informatie, bescheiden en eventuele verklaringen voor zover aan dominicaanserepubliekvakantie beschikbaar of door dominicaanserepubliekvakantie in redelijkheid te verstrekken.

15. Vervoer met luchtvervoerders

15.1 In het geval dat dominicaanserepubliekvakantie gebruik maakt van luchtvaartmaatschappijen als vervoerder, zijn het aanbod van dominicaanserepubliekvakantie en elke specifieke offerte van dominicaanserepubliekvakantie samengesteld op basis van de vliegdagen en vertrektijden van de diverse maatschappijen zoals die op dat moment bekend waren. In verband met eventuele wijzigingen in de luchtvaartschemas kan het voorkomen dat dominicaanserepubliekvakantie gedwongen is de reisroute te wijzigen en/of het programma aan te passen. Wijzigingen zijn derhalve voorbehouden. De Reiziger verneemt de juiste tijden met de reisbescheiden.

15.2 De Reiziger dient uiterlijk 3 uur voor vertrek op de luchthaven aanwezig te zijn, tenzij in de boeking anders staat vermeld.

15.3 dominicaanserepubliekvakantie is niet aansprakelijk voor wijzigingen in het reisschema en hieruit voortvloeiende extra kosten en/of aanpassingen aan het programma. Vluchtschemas zijn te allen tijde onder voorbehoud van wijzigingen door de luchtvaartmaatschappij.

15.4 Voor vluchten geldt dat de voorwaarden van de respectievelijke luchtvaartmaatschappijen ook in de relatie tussen dominicaanserepubliekvakantie en de Reiziger van kracht zijn. Dit houdt o.a. in dat:

- Eventuele prijsverhogingen en/of brandstoftoeslagen, indien van toepassing en opgelegd door de luchtvaartmaatschappij, zullen worden doorbelast;

- In de reisduur wijzigingen kunnen ontstaan als gevolg van schemawijzigingen, opgelegd door de luchtvaartmaatschappij;

- Door het uitvallen van vluchten veranderingen in het reisschema kunnen optreden, zonder dat dominicaanserepubliekvakantie daarvoor aansprakelijk is.


16. Verdrag-en EU-uitsluitingen en beperkingen inzake aansprakelijkheid

16.1 Onverkort eerder genoemde uitsluitingen en beperkingen in eventuele aansprakelijkheid van dominicaanserepubliekvakantie, geldt in de relatie tussen Ddominicaanserepubliekvakantie en de Reiziger elke beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid zoals die in toepasselijke internationale verdragen en EU-verordeningen aan vervoerders of andere dienstverleners wordt toegekend of toegestaan.

16.2 Afgezien van toekomstige aanvullingen of wijzigingen, welke in dat geval vanaf de datum inwerkingtreding als hier ingelast moeten worden beschouwd, zijn thans van toepassing:

Het Verdrag van Warschau van 1929 inzake het internationale luchtvervoer;

het Verdrag van Bern van 1961 inzake het vervoer per spoorweg;

het Verdrag van Athene van 1974 inzake het vervoer per schip op zee;

Het Verdrag van Parijs van 1962 inzake de aansprakelijkheid van hotelhouders;

Het Verdrag van Montreal van 1999 voor het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer;

EU-verordening nummer 889/2002 inzake de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen;

EU-verordening nummer 261/2004 inzake compensatie en bijstand aan luchtReizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten;

EU-verordening 392/2009 inzake de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen.

16.3 De teksten of vindplaatsen van deze verdragen respectievelijk verordeningen zijn op aanvraag via dominicaanserepubliekvakantie verkrijgbaar.

17. Verzekeringen

dominicaanserepubliekvakantie adviseert de Reiziger altijd goed verzekerd op reis te gaan. De Reiziger blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het tijdig afsluiten van deze verzekeringen. Het is mogelijk om deze verzekeringen via dominicaanserepubliekvakantie af te sluiten. Indien de Reiziger hiervoor kiest, worden beide verzekeringen ondergebracht bij Europeesche Verzekeringen.